2012, ജൂലൈ 5, വ്യാഴാഴ്‌ച

പോരാട്ടത്തിന്റെ വിജയഗാഥകള്‍...

ചന്തക്കായല്‍ നികത്തലിനെതിരായ
സമരത്തിന്റെ വിജയത്തില്‍ മേഖലാ കമ്മിറ്റി
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പോസ്റ്റര്‍ 

2012, ജൂലൈ 1, ഞായറാഴ്‌ച

പള്ളിക്കലാര്‍: നികത്തപ്പെട്ട കായല്‍ ജനകീയ പ്രക്ഷോഭത്തിലൂടെ പുനസൃഷ്ടിക്കുന്നു..പള്ളിക്കലാറിലെ ബോട്ട് ജെട്ടി നികത്തിയ നിലയില്‍ 


Z£nWtIcf¯n ]¯\wXn«, Be¸pg, sImÃw PnÃIfneqsS HgpIp¶ Hcp sNdp\ZnbmWv ]Ån¡emdv. thWw asämcp tIcfw hnIk\ Iym¼bnsâ `mKambn Icp\mK¸Ån taJe GsäSp¯Xv ]Ån¡emÀ ]T\ambncp¶p.

\ZnbneqsS k©cn¨p t\cn«p \S¯nb hnhctiJcWw, \ZnbpsS DZv`hw tXSnbpÅ bm{X, \ZoXocs¯ P\kwhmZ§Ä F¶nhbneqsS Ncn{X]gaIsf Xncp¯nb ]e Is­ണ്ട¯epIfpw \S¯m³ Ignªp. \ZnbpsS ]X\{]tZiamb N´¡mben Hgp¡ns\t¸mepw XSªpsImണ്ട­­v hfÀ¶v \ndª 'It_mw_ AIzm«n¡' F¶ ]mbÂhyqlw DbÀ¯p¶ KpcpXcamb ]cnkvYnXn {]XymLmXhpw sNfnsbSp¸p aqew 40 ASnbntesd BgapÅXmbn amdnb Xocs¯ ]mStiJcw \ZoKXnsb¯s¶ amänadn¨Xpw KuchXcamb CSs]S Bhiys¸Sp¶ hnjb§fmbncp¶p.

'thWw asämcp tIcfw' Iym¼bnsâ `mKambn \S¯nb kwkvYm\ ]Zbm{X Icp\mK¸Ånbn F¯pt¼mÄ ]T\¯nsâ {]mYanI dnt¸mÀ«v Xbmdmbn. PmYmkzoIcW NS§n h¨v Icp\mK¸Ån FwFÂF {io. kn ZnhmIc³ PmYmIym]vä\v dnt¸mÀ«v ssIamdn. dnt¸mÀ«nsâ ]IÀ¸v FwFÂFbv¡pw am[ya§Ä¡pw \ÂIn. AXnse hnhc§Ä am[ya§Ä {]m[m\yt¯msS {]kn²oIcn¨p. e`yamb hnhc§Ä DÄs¸Sp¯n 'Pm{KX' F¶ t]cn taJem I½nän k¹nsaâv {]kn²oIcn¨p. A§s\ ]Ån¡emÀ P\{i²bn h¶p. Xoc¯v cണ്ട­­v kwc£W kanXnIÄ cq]w sImണ്ട­­p.

Cu L«¯n tZiob Pe]mXbpsS ^oUÀ I\memb h«¡mbÂ, It¶än¡mbÂ, N´¡mb F¶nh s{UUvPnwKv \S¯n Bgw Iq«m³ Pehn`hhIp¸n\p IognepÅ C³emâv \mhntKj³ hn`mKw ]²Xnbn«ncp¶p. C§s\ s{UUvPnwKneqsS e`n¡p¶ a®v D]tbmKn¨v N´¡mben ]gb t_m«v sP«n DÄs¸sSbpÅ `mKw \nI¯m³ \Kck` ]²Xnbn«p. C§s\ e`n¡p¶ `qan hnIk\{]hÀ¯\§Ä¡v hn\ntbmKn¡psa¶v {]Jym]n¨p. Imbente¡v h¶ptNcp¶ ]mtämen tXmSnsâ apJhpw t_m«v sP«nbpw AtXmsS ASªpt]mIpsa¶Xv AhÀ ]cnKWn¨tXbnÃ. Nne kzImcy`qan DSaIfpsSbpw `qam^nbbptSbpw Xmev]cy§Ä ssItbä¯n\p ]n¶n kv]jvSambncp¶p.

KpcpXcamb ]mcnkvYnXnI {]XymLmXw DbÀ¯p¶ Cu \o¡¯n \n¶pw \Kck` ]n·mdWsa¶v ]cnj¯v taJemI½nän Bhiys¸«p.