2012, ജൂലൈ 1, ഞായറാഴ്‌ച

പള്ളിക്കലാര്‍: നികത്തപ്പെട്ട കായല്‍ ജനകീയ പ്രക്ഷോഭത്തിലൂടെ പുനസൃഷ്ടിക്കുന്നു..പള്ളിക്കലാറിലെ ബോട്ട് ജെട്ടി നികത്തിയ നിലയില്‍ 


Z£nWtIcf¯n ]¯\wXn«, Be¸pg, sImÃw PnÃIfneqsS HgpIp¶ Hcp sNdp\ZnbmWv ]Ån¡emdv. thWw asämcp tIcfw hnIk\ Iym¼bnsâ `mKambn Icp\mK¸Ån taJe GsäSp¯Xv ]Ån¡emÀ ]T\ambncp¶p.

\ZnbneqsS k©cn¨p t\cn«p \S¯nb hnhctiJcWw, \ZnbpsS DZv`hw tXSnbpÅ bm{X, \ZoXocs¯ P\kwhmZ§Ä F¶nhbneqsS Ncn{X]gaIsf Xncp¯nb ]e Is­ണ്ട¯epIfpw \S¯m³ Ignªp. \ZnbpsS ]X\{]tZiamb N´¡mben Hgp¡ns\t¸mepw XSªpsImണ്ട­­v hfÀ¶v \ndª 'It_mw_ AIzm«n¡' F¶ ]mbÂhyqlw DbÀ¯p¶ KpcpXcamb ]cnkvYnXn {]XymLmXhpw sNfnsbSp¸p aqew 40 ASnbntesd BgapÅXmbn amdnb Xocs¯ ]mStiJcw \ZoKXnsb¯s¶ amänadn¨Xpw KuchXcamb CSs]S Bhiys¸Sp¶ hnjb§fmbncp¶p.

'thWw asämcp tIcfw' Iym¼bnsâ `mKambn \S¯nb kwkvYm\ ]Zbm{X Icp\mK¸Ånbn F¯pt¼mÄ ]T\¯nsâ {]mYanI dnt¸mÀ«v Xbmdmbn. PmYmkzoIcW NS§n h¨v Icp\mK¸Ån FwFÂF {io. kn ZnhmIc³ PmYmIym]vä\v dnt¸mÀ«v ssIamdn. dnt¸mÀ«nsâ ]IÀ¸v FwFÂFbv¡pw am[ya§Ä¡pw \ÂIn. AXnse hnhc§Ä am[ya§Ä {]m[m\yt¯msS {]kn²oIcn¨p. e`yamb hnhc§Ä DÄs¸Sp¯n 'Pm{KX' F¶ t]cn taJem I½nän k¹nsaâv {]kn²oIcn¨p. A§s\ ]Ån¡emÀ P\{i²bn h¶p. Xoc¯v cണ്ട­­v kwc£W kanXnIÄ cq]w sImണ്ട­­p.

Cu L«¯n tZiob Pe]mXbpsS ^oUÀ I\memb h«¡mbÂ, It¶än¡mbÂ, N´¡mb F¶nh s{UUvPnwKv \S¯n Bgw Iq«m³ Pehn`hhIp¸n\p IognepÅ C³emâv \mhntKj³ hn`mKw ]²Xnbn«ncp¶p. C§s\ s{UUvPnwKneqsS e`n¡p¶ a®v D]tbmKn¨v N´¡mben ]gb t_m«v sP«n DÄs¸sSbpÅ `mKw \nI¯m³ \Kck` ]²Xnbn«p. C§s\ e`n¡p¶ `qan hnIk\{]hÀ¯\§Ä¡v hn\ntbmKn¡psa¶v {]Jym]n¨p. Imbente¡v h¶ptNcp¶ ]mtämen tXmSnsâ apJhpw t_m«v sP«nbpw AtXmsS ASªpt]mIpsa¶Xv AhÀ ]cnKWn¨tXbnÃ. Nne kzImcy`qan DSaIfpsSbpw `qam^nbbptSbpw Xmev]cy§Ä ssItbä¯n\p ]n¶n kv]jvSambncp¶p.

KpcpXcamb ]mcnkvYnXnI {]XymLmXw DbÀ¯p¶ Cu \o¡¯n \n¶pw \Kck` ]n·mdWsa¶v ]cnj¯v taJemI½nän Bhiys¸«p.
]²Xns¡Xnsc iIvXamb {]Xntj[hpambn ]Ån¡emÀ kwc£W kanXnbpw cmjv{Sob, bphP\ kwLS\Ifpw cwK¯p h¶p. XpSÀ¶v \Kck`m sNbÀam³ kÀhI£ntbmKw hnfn¨ptNÀ¯v {]iv\w NÀ¨sNbvXp. Icp\mK¸ÅnbpsS hnIk\¯n\v A\nhmcyamb kvtäUnbw, tImSXn kap¨bw, tjm¸nwKv tI{µw F¶nh kvYm]n¡m³ CXv A\nhmcyamsW¶pw \nI¯p¶Xv ImbeÃ, ]pdt¼m¡msW¶pw hmZapbÀ¶p. CtXmsS \nI¯en\v kÀhI£ntbmKw AwKoImcw \ÂIn. kÀhI£nkwLw Af¶pXncn¨p\ÂInb kvYe¯v s{UUvPnwKv XpS§n.

XpSÀ¶pÅ {]t£m`]mXbn ]cnj¯pw ]Ån¡emÀ kwc£W kanXnbpw X\n¨mbncp¶p. ]²XnbpsS ]mcnkvYnXnI A\paXnbpw hniZamb t{]mPIväv dnt¸mÀ«pw aäp  hnhc§fpw Bhiys¸«v Pehn`h hIp¸v, \Kck`, dh\yq hIp¸v, s]mXp`cW hIp¸v, imkv{Xkmt¦XnI ]cnkvYnXn hIp¸v, skÊv F¶nhbv¡v ]cnj¯v taJem I½nän hnhcmhImi\nba{]Imcw At]£ \evIn. ]²Xn ]p\]cntim[n¡Wsa¶v Bhiys¸«p. CXn\nsS ]Ån¡emÀ kwc£W kanXn \evInb ]cmXnbpsS ASnkvYm\¯n dh\yq {]n³kn¸Â sk{I«dn s{UUvPnwKv kvtä sNbvsX¦nepw \Kck`m A[nIrXÀ apJya{´nsb t\cn«pIണ്ട­­v kvtä \o¡m³ D¯chp hm§n. CXns\Xnsc kanXn tIkv ^b sNbvXp.

hnhcmhImi\nba{]Imcw hnhn[ hIp¸pIfn \n¶pw ]cnj¯n\p e`n¨ adp]Sn Imb ssItbäw Xpd¶ \nbaewL\amsW¶p shfns¸Sp¯p¶Xmbncp¶p. Cu hnhc§fpambn taJem I½nän ]{Xkt½f\w \S¯n. GXm\pw am[ya§Ä {]iv\¯n kPohambn CSs]«p. c­­ണ്ടp ]{X§Ä XpSÀhmÀ¯IÄ {]kn²oIcn¨p.

Btcm]W§Ä¡v adp]Snbpambn Pnല്ലm BkvYm\¯v ]{Xkt½f\w hnfn¨ptNÀ¯ Icp\mK¸Ån \Kck` ]²Xnsb FXnÀ¡p¶hcn `qam^nb _Ôw Btcm]n¡phm³ Xbmdmbn. ]²Xnbpambn apt¼m«p തന്നെ t]mIpsa¶v {]Jym]n¨p.

{]iv\¯nsâ ap³\ncbn \n¶ ]cnj¯v {]hÀ¯Isc ]n·mäm³ A\p\bw apX `ojWn hsc ]e hgnIfpw Nne tI{µ§fn \n¶p­­ണ്ടmbn. F¶m taJem I½nän {]iv\w GsäSp¯pXs¶ apt¶m«pt]mbn. ]cnj¯v PnÃm {]hÀ¯I tbmKw ]²Xn \nÀ¯nhbv¡m³ Bhiys¸«v {]kvXmh\ \ÂIn.

Cu L«¯n Icp\mK¸Ån FwFÂF {io. kn ZnhmIc³ {]iv\¯n CSs]«p. ]²Xn \nÀ¯nhbv¡Wsa¶v Bhiys¸«v At±lw ]{Xkt½f\w \S¯n. ]cnj¯v tiJcn¨p \ÂInb hnhc§fpsS IqSn ASnkvYm\¯n FwFÂF \nbak`bn k_vanj³ D¶bn¨p. _Ôs¸«hcpsS tbmKw hnfn¨ptNÀ¯v hnjbw NÀ¨sN¿msa¶v apJya{´n Dd¸p\ÂIn.

Pq¬ 27 \v a{´n {io. sI. _m_phnsâ A²y£Xbn tNÀ¶ kÀhI£ntbmK¯n ]s¦Sp¯ hIp¸pXe DtZymKkvYÀ¡v Imb ssItbäs¯ FXnÀt¡ണ്ട­­n h¶p. Imb \nI¯en\v bmsXmcp \nba]n³_ehpansöv AhÀ Adnbn¨p. AXnsâ ASnkvYm\¯n \nI¯nb `mKs¯ a®v \Kck`bpsS kz´w sNehn \o¡w sNbvXv Imb ]p\krjvSn¡phm\pw thenbnd¡¯nepw Hcp aoäÀ Bgw Dd¸m¡phm\pw tbmKw Xocpam\n¨p.

]cnkvYnXn kac§fpsS Ncn{X¯n hnPb¯nsâ ]pXnsbmc²ymbw AhnsS cNn¡s¸SpIbmbncp¶p. hnIk\¯nsâ t]cn {]IrXnbpsS BhmkhyhkvYsb XIÀ¡p¶ tIhehnIk\ hmZnIÄs¡Xncmb Hcp A]qÀh hnPbw. ]cnj¯v taJem I½nänbv¡v CsXmcp ]pXnb A\p`hamWv. imkv{Xobamb hnhc§fpsS ]n³_e¯n sXänsâ `qcn]£s¯ icnbpsS \yq\]£t¯msSm¸w F¯n¡m\mb A\p`hw. imkv{X¯nsâ coXnbpsS {]tbmK¯n\v {]Xy£ DZmlcWambn N´¡mb ssItbä hncp² kacw taJebnse ]cnj¯v {]hÀ¯IcpsS a\Ên F¶papണ്ട­­mIpw. 

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ